Absolwenci według poziomu wykształcenia z poszczególnych lat szkolnych

 

Publikowane raporty analizują sytuację absolwentów na poznańskim rynku pracy, który obejmuje aglomerację poznańską (miasto Poznań i powiat ziemski – 17 gmin).

 

Analiza ta oparta jest na danych dotyczących liczby absolwentów analizowanych szkół w zestawieniu z liczbą absolwentów tych szkół, którzy zarejestrowali się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

 

Dane otrzymujemy ze szkół, uczelni i instytucji, które finansują szkoły – tzw. organów prowadzących (urząd miasta, urząd gminy, starostwo powiatowe).

 

Każdego roku analizowana jest sytuacja osób, która w danym roku ukończyły poznańskie szkoły ponadgimnazjalne (z terenu Poznania i powiatu poznańskiego) i zarejestrowały się w urzędzie pracy.

 

Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych absolwentów według poziomu wykształcenia, w ciągu ostatnich kilkunastu lat zauważalny był wzrost liczby absolwentów wyższych uczelni przy spadającej liczbie absolwentów szkół zawodowych i techników. Najgorszy pod tym względem był rok 2008. Kiedy to zaledwie 5,68% młodych osób ukończyło szkoły zawodowe. W 2015 roku ostatecznie wygaszone zostały licea profilowane. W szkołach zawodowych i technikach zawodowych liczba absolwentów w 2015 roku wzrosła. Analiza struktury bezrobotnych absolwentów pod względem poziomu wykształcenia pokazuje, że podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej osób legitymowało się wykształceniem wyższym: 60,05%. Jednak odsetek zarejestrowanych osób, które ukończyły uczelnie w 2017 roku zmniejszył się o 4,78 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzedzającym.

 

 

Absolwenci zarejestrowani w PUP Poznań według poziomu wykształcenia z poszczególnych lat szkolnych

 


Absolwenci zarejestrowani w PUP Poznań według poziomu wykształcenia z poszczególnych lat szkolnych

 

 

 

 

Absolwenci według rodzaju analizowanych szkół z Poznania i powiatu poznańskiego


 

absolwenci wyksztalcenie 2013.jpg

absolwenci wg wyksztalcenia 2012.jpg

 

absolwenci wg wyksztalcenia 2011.jpg

absolwenci wg wyksztalcenia 2010.jpg

absolwenci wg wyksztalcenia 2009.jpg

absolwenci wg wyksztalcenia 2008.jpg

absolwenci wg wyksztalcenia 2007.jpg

absolwenci wg wyksztalcenia 2006.jpg