Liczba absolwentów kończących szkoły ponadgimnazjalne według poziomu wykształcenia


Analizując dane dotyczące absolwentów szkół na przestrzeni ostatnich 18 lat należy odnotować wahania liczby  absolwentów analizowanych szkół ponadgimnazjalnych.

W latach 2001 – 2012 liczba absolwentów szkół sukcesywnie wzrastała (z 31.121 osób do 54.706 osób) z niewielkim wahnięciem w 2009 roku.

W Raporcie z 2012 roku liczba absolwentów nieznacznie spadła do poziomu 54.706 osób, natomiast od Raportu z 2013 roku do Raportu z roku 2016 zauważalny był znaczący spadek liczby osób kończących szkoły ponadgimnazjalne. W aktualnym opracowaniu z 2018 roku liczba absolwentów wzrosła do poziomu 42.430 osób.

 

Odnosząc dane dotyczące liczby absolwentów na poszczególnych poziomach wykształcenia do danych z poprzedniego roku odnotowano następujące różnice:

- wzrost liczby absolwentów techników – o 250 osób, oraz absolwentów wyższych uczelni (o 2 302 osoby).

-  spadek liczby absolwentów: zasadniczych szkół zawodowych (o 118 osób), policealnych szkół zawodowych (o 31 osób), liceów ogólnokształcących (o 580 osób).

 

Liczba absolwentów analizowanych szkół ponadgimnazjalnych według poziomu wykształcenia

 

Typ szkoły

Raport

2001

Raport

2002

Raport

2003

Raport

2004

Raport

2005

Raport

2006

Raport

2007

Raport

2008

Raport

2009

Raport

2010

Raport

2011

Raport

2012

Raport

2013

Raport

2014

Raport 2015

Raport
2016

Raport
2017

Raport

2018

Zasadnicze szkoły zawodowe

3503

3624

2927

2591

1084

1516

1358

1119

1055

1008

1194

1051

1111

1013

660

903

939

821

Technika i szkoły równorzędne

4167

3987

3980

2999

3885

3586

2329

1768

1810

1715

1846

2065

2158

1999

1916

2110

1900

2150

Licea zawodowe

304

225

307

148

189

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Licea ogólnokształcące

5651

6251

6894

7883

8331

7906

7831

7970

7162

7366

8261

6542

6574

6300

5512

5500

5977

5367

Licea profilowane[1]

-

-

-

-

-

1299

1187

976

701

369

208

162

164

110

127

-

-

-

Policealne studia zawodowe

2668

2628

2366

2597

2841

2708

3669

2897

2208

2228

1953

2007

2521

2484

2255

2000

2118

2087

Wyższe uczelnie

14828

15392

22951

26052

27231

29554

30525

34220

34861

38898

41843

42889

41905

38377

23277

22768

29703

32005

Razem

31121

32107

39425

42270

43561

46569

46899

48950

47797

51584

55305

54706

54433

50283

33747

33281

40637

42430[1]              analizowane po raz pierwszy – w roku szkolnym 2004/2005 pierwsi absolwenci ukończyli tego typu szkoły. W 2015 roku ostatecznie zostały wygaszone licea profilowane.