LICZBA BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA   


Jednym z podstawowych wskaźników obrazujących sytuację absolwentów na rynku pracy jest liczba osób, które zarejestrowały się jako osoby bezrobotne. Przedstawiamy dane dotyczące rejestrowanego bezrobocia w m. Poznaniu i Powiecie Poznańskim z ostatnich 18. lat. Z analizy poniższego zestawienia wynika, że liczba bezrobotnych absolwentów ulegała wahaniom.

 

Początkowo w latach 2001 – 2004 liczba ta zwiększała się, a następnie znacznie się obniżyła (w roku 2009), by ponownie wykazywać tendencje wzrostowe. W latach 2010 – 2014 odnotowano kolejny okres niewielkiego wzrostu liczby bezrobotnych, natomiast w Raporcie z 2017 roku osiągnęła najniższy poziom (708 osób). W aktualnym opracowaniu liczba bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych nieznacznie wzrosła do 731 osób.

 

Na niewielką liczbę zarejestrowanych (bezrobotnych) absolwentów szkół jest z pewnością bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, którą obserwuje się w Polsce, a w szczególności w Wielkopolsce. 

 

Analizując Raporty z lat 2001 – 2018 można zauważyć, że liczba absolwentów, którzy rejestrowali się jako bezrobotni ulegała wahaniom. W początkowym okresie XXI wieku liczba bezrobotnych absolwentów wzrastała (2665 osób - 2001 r., 3990 osób - 2004 r.). Spadek liczby zarejestrowanych absolwentów nastąpił w 2009 roku - 1429 osób. Wynikał on przede wszystkim z otwarcia europejskich rynków pracy oraz dość korzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w tamtym okresie.

 

Dane z Raportów z lat 2001-2018 wskazują, iż najwięcej bezrobotnych absolwentów legitymuje się wykształceniem wyższym (pomimo, iż w aktualnym Raporcie liczba absolwentów wyższych uczelni osiągnęła najniższy poziom od kilkunastu lat – 439 osób). Wysoka liczba młodych bezrobotnych z wykształceniem  wyższym obserwowana jest w całej Polsce. Jest szereg czynników, które mają wpływ na tę sytuację i są to przede wszystkim na:

  • nadmiar osób kończących studia w odniesieniu do osób kończących szkoły zawodowe
  • nieadekwatność oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,
  • niski odsetek osób zdobywających doświadczenie zawodowe w trakcie studiów

Liczba bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu według poziomu wykształcenia

 

Typ szkoły

Raport

2001

Raport

2002

Raport

2003

Raport

2004

Raport

2005

Raport

2006

Raport

2007

Raport

2008

Raport

2009

Raport

2010

Raport

2011

Raport

2012

Raport

2013

Raport

2014

Raport 2015

Raport
2016

Raport
2017

Raport

2018

Zasadnicze szkoły zawodowe

902

1044

877

772

251

238

152

85

89

186

201

167

221

258

137

113

56

60

Technika zawodowe

577

775

903

495

835

609

245

127

132

244

304

289

293

343

118

129

85

119

Licea zawodowe

106

87

113

48

39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Licea ogólnokształcące

273

349

481

535

540

470

285

166

179

250

251

195

197

166

123

120

69

69

Licea profilowane[1]

-

-

-

-

-

147

154

95

53

42

23

19

16

10

13

-

-

-

Policealne studia zawodowe

174

229

214

336

345

234

256

136

65

90

79

78

98

466

93

80

39

44

Wyższe uczelnie

633

999

1382

1804

1631

1333

1087

888

911

1284

1289

987

958

870

693

577

459

439

Razem

2665

3483

3970

3990

3641

3031

2179

1497

1429

2096

2147

1735

1783

2113

1182

1019

708

731


[1]              analizowane po raz pierwszy – w roku szkolnym 2004/2005 pierwsi absolwenci ukończyli tego typu szkoły. W 2015 roku ostatecznie wygaszone zostały licea profilowane.