WSKAŹNIK BEZROBOCIA ABSOLWENTÓW

W celu porównania danych statystycznych, które obrazują problem bezrobocia absolwentów szkół stworzono wskaźnik bezrobocia, który stanowi procentowy udział liczby absolwentów zarejestrowanych jako bezrobotni w odniesieniu do ogółu absolwentów kończących szkoły.

 

 wskaznik bezrobocia.png

 

Wskaźnik ten oblicza się w odniesieniu do poszczególnych szkół, poziomów i typów szkół oraz jako wskaźnik dla całego „rocznika” absolwentów.

Wysokość wskaźnika bezrobocia dla poszczególnych typów szkół jest zróżnicowana i zależy od wielu czynników:

  • zapotrzebowania rynku pracy na dane kwalifikacje,
  • kompetencji (podaż ofert pracy),
  • jakości kształcenia,
  • indywidualnych możliwości podjęcia pracy przez absolwentów (oczekiwania, aktywność, mobilność, determinacja itp.).

Średnie wskaźniki bezrobocia absolwentów szkół publicznych i niepublicznych liczone na koniec lutego każdego roku znajdują się w treści raportów z poszczególnych lat.

W latach 2001 –  2018 najwyższy średni wskaźnik bezrobocia odnotowano w Raporcie z 2002 roku (10,85%), a najniższy w obecnym Raporcie (1,72%). Wysokość tego parametru jest bardzo zróżnicowana w zależności od typu szkoły i na przestrzeni ostatnich 18 lat ulegała znacznym wahaniom:

  • dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych najwyższy wskaźnik odnotowano w Raporcie z 2003 roku – 29,96%, a najniższy z 2017 roku – 5,96%,
  • dla absolwentów techników i szkół równorzędnych odpowiednio: 22,69% w 2003 roku 4,47% w 2017 roku,
  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących: 6,98% w 2003 roku i 1,15% w 2017 roku,
  • dla absolwentów policealnych studiów zawodowych: 12,94% w 2004 roku i 1,84% w 2017 roku,
  • dla absolwentów szkół wyższych: 6,92% w 2004 roku i 1,37% w 2018 roku.

 

 Niski wskaźnik bezrobocia absolwentów szkół wyższych wynika z faktu, iż w mieście Poznaniu, jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce, studiują osoby spoza aglomeracji poznańskiej, które po zakończeniu nauki wracają w rodzinne strony, tam poszukując pracy i nie rejestrując się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Tym samym osoby te nie podlegają analizie w Raporcie. 

 

               

Szczegółowe zestawienie wysokości wskaźnika bezrobocia w latach 2001 – 2018 zawiera tabela

 

 

Typ szkoły

Raport

2018

Raport
2017

Raport
2016

Raport 2015

Raport 2014

Raport

2013

Raport

2012

Raport

2011

Raport

2010

Raport

2009

Raport

2008

Raport

2007

Raport

2006

Raport

2005

Raport

2004

Raport

2003

Raport

2002

Raport

2001

Zasadnicze szkoły zawodowe

7,31

5,96

12,51

20,76

25,47

19,89

15,89

16,83

18,45

8,44

7,60

11,19

15,70

23,15

29,80

29,96

28,81

25,75

Technika i szkoły równorzędne

5,53

4,47

6,11

6,16

17,16

13,58

13,95

16,47

14,23

7,29

7,18

10,52

16,98

21,49

16,51

22,69

19,44

13,85

Licea zawodowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,63

32,43

36,81

38,67

34,87

Licea ogólnokształcące

1,29

1,15

2,18

2,23

2,63

3,00

2,98

3,04

3,39

2,50

2,08

3,64

5,94

6,48

6,79

6,98

5,58

4,83

Licea profilowane[1]

-

-

-

10,24

9,09

9,76

11,73

11,06

11,38

7,56

9,73

12,97

11,32

-

-

-

-

-

Policealne studia zawodowe

2,11

1,84

4,00

4,12

18,76

3,89

3,89

4,05

4,04

2,94

4,69

6,98

8,64

12,14

12,94

9,04

8,71

6,52

Wyższe uczelnie

1,37

1,55

2,53

3,00

2,27

2,29

2,30

3,08

3,30

2,61

2,59

3,56

4,51

5,99

6,92

6,02

6,49

4,27

Razem

1,72

1,74

3,06

3,50

4,20

3,28

3,17

3,88

4,06

2,99

3,06

4,67

6,51

8,36

9,44

10,07

10,85

8,56


[1]              analizowane po raz pierwszy – w roku szkolnym 2004/2005 pierwsi absolwenci ukończyli tego typu szkoły. W roku 2015 licea profilowane ostatecznie zostały wygaszone.

 

Wskaźniki bezrobocia absolwentów szkół, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, według poziomu wykształcenia (na podstawie Raportów z lat 2001 – 2018).